Kittens

There are no kittens at this moment!

vlagNL

Wanneer u graag een kitten wilt aanschaffen, leest u dan eerst de volgende informatie:

Een Maine Coon is een loyale huisgenoot. Als u er een als huisdier neemt of al heeft, weet u waarom u juist voor dat ras bent gevallen – de combinatie van het specifiek rustige, stabiele raskarakter en een mooi, stoer uiterlijk. Toch zitten er aan het nemen van een dier ook een heleboel zorgtaken vast, iets wat u vooraf goed moet overwegen.

Een goedgefokte Maine Coon is een gezond dier dat makkelijk de leeftijd van vijftien jaar kan bereiken. Dat betekent dat u voor een flink deel van u leven elke dag vastzit aan het geven van een goede verzorging. Uw Maine Coon is afhankelijk van u en rekent op uw goede zorg. Behalve het geven van een goede voeding en het zorgen voor een regelmatig schoongemaakte kattenbak zijn er ook terugkerende bijkomende kosten zoals een wormenkuur, de herhalingsentingen en het vlovrij houden van kat en huis. Bovendien komen er verwacht of onverwacht wel eens dierenartskosten om de hoek kijken; uw kat kan een ongeluk krijgen of ondanks de beste zorg ziek worden, waardoor de dierenarts rekening behoorlijk kan oplopen. Ook moet de inrichting van uw huis in orde zijn  en moet u een beetje tolerantie kunnen opbrengen. Katten scherpen hun nagels niet enkel aan de krabpaal, maar soms ook wel eens elders zoals aan de trap of de stoelpoten. Als uw Maine Coon eens een keer een haarbal opgeeft of erger, moet u het niet vervelend vinden dat dat juist op uw nieuwe bankstel gebeurt. Kittens, maar soms ook volwassen dieren, kunnen wel eens een plasje doen buiten de kattenbak, op een plek die daar niet voor bedoeld is.

De prachtige lange vacht van de Maine Coon betekent ook dat u het geen onoverkomelijke opgave moet vinden als er losse haren van de meubels verwijderd moeten worden. Natuurlijk zal de kat zelf ook regelmatig geborsteld moeten worden. Als u op vakantie gaat, zult u zaken moeten regelen in de vorm van een kattenoppas of de kat naar een dierenpension brengen.(EN DUS NIET NAAR EEN DIERENASIEL, OMDAT U GEEN OPPAS KUNT VINDEN!! DAN GAAT U MAAR NIET OP VAKANTIE!!) Ouderdom komt bij een kat ook met gebreken. Dat betekent dat ouderdomskwaaltjes als tandvleesproblemen, maar ook serieuzere zaken als kanker of orgaanfalen kunnen voorkomen. Ook dan hoort u er voor u dier te zijn!

Dus kortom verzint voor gij begint!!

In onze cattery gaan de Maine Coons en overige huisdieren niet los naar buiten. Kittens mogen pas met 13-14 weken weg bij hun moeder. Ze zijn dan 2 keer geent, ontwormt, gechipt en krijgen een stamboom mee. We komen het kitten zelf bij u thuis brengen.

vlagEN

If you like to adopt a kitten, please read the following information:

A Maine Coon is a loyal pet. If you take one as a pet or already have one, then you know exactly why you fell for this breed  the combination of a specific gentle, stabile character and a beautiful and wild expression. There  are also a lot of care tasks if you take an animal, something you should consider well in advance.

A healthy Maine Coon is a healthy animal that easily can reach the age of 15 years. That means that a large part of your life is giving proper care to your pet. Your Maine Coon depends on you and counts on your proper care. Apart from giving proper nutrition and caring for a regularly cleaned litter box there are also recurrent additional costs such as repeat vaccinations, worms and keeping your cat and house free of fleas. In addition, there is sometimes expected and unexpected vet costs; your cat can get an accident or fall ill despite the best care, whereby the vet bill can add up (very) high. Also the decor of house should be in order and you need to give some tolerance. Cats sharpen their nails not only to the cat tree but sometimes also elsewhere like on the stairs or the chair legs. If your Maine Coon ever throws up a hairball or worse, do not find it annoying that this happens on your new sofa. Kittens, but sometimes also adult animals, can do a pee outside the litter box, in a place that is not intended for.

The beautiful long coat of the Maine Coon also means that you must find the task insurmountable if there is loose hair that needs to be removed from the furniture. Of course the cat will also need to be brushed regularly. If you go on vacation, you will need to find someone to take care of your pet, or bring it to a pension. (AND NOT TO A SHELTER!, BECAUSE YOU CANNOT FIND SOMEONE, THEN CANCEL YOUR VACATION!!!) Old age comes also in a cat with flaws. That means that old age ailments as gum problems, but also serious things like cancer or organ failure can occur. Also you need to be there for your animal.

So in short, invents for ye begins.

In our cattery, the Maine Coons and other pets are not going outside loose. Kittens may pass with 13-14 weeks away from their mother. They are then 2 times inoculated, dewormed, chipped and get a family tree (pedigree) with it. We bring the kitten to your home (Netherlands)